ONZE PRIJZEN

2 PERSONEN

30 MIN FLYBOARDEN + 10 MIN INSTRUCTIE

98,-

(49,- pp)

3 PERSONEN

45 MIN FLYBOARDEN +10 MIN INSTRUCTIE

141,-

(47,- pp)

4 PERSONEN

1 UUR FLYBOARDEN + 10 MIN INSTRUCTIE

180,-

(45,- pp)

5 PERSONEN

1:15 UUR FLYBOARDEN + 10 MIN INSTRUCTIE

215,-

(43,- pp)

6 PERSONEN

1:30 UUR FLYBOARDEN + 10 MIN INSTRUCTIE

246,-

(41,- pp)

7 PERSONEN

1:45 UUR FLYBOARDEN + 10 MIN INSTRUCTIE

280,-

(40,-  pp)

8 PERSONEN

2 UUR FLYBOARDEN + 10 MIN INSTRUCTIE

312,-

(39,- pp)

I.V.M de capaciteit van onze boot, kunnen wij helaas niet meer dan 8 personen ontvangenZORG DAT JE 10 MIN VOOR DE GERESERVEERDE TIJD AANWEZIG BENT

HELM / ZWEMVEST / WETSUIT BIJ ONS GRATIS TE LEEN

MAX GEWICHT IS 110KG

TOCH SLECHT WEER OP DE GEKOZEN DATUM? GEEN ZORGEN! 

JE KUNT DE RESERVERING KOSTELOOS VERPLAATSEN

Algemene voorwaarden

 • Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Flyboardzeewolde.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Flyboardzeewolde.nl gevestigd aan de Pluuthaven te Zeewolde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer; 81628390
   2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Flyboardzeewolde.nl en de klant;
   3. klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Flyboardzeewolde.nl;
   4. website: de website www.flyboardzeewolde.nl van Flyboardzeewolde.nl waar de klant een reservering kan plaatsen om bij Flyboardzeewolde.nl te gaan flyboarden.
 • Algemeen
  1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Flyboardzeewolde.nl en de klant.
  2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
  4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Flyboardzeewolde.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • Aanbod
  1. Het aanbod van Flyboardzeewolde.nl is vrijblijvend.
  2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod en/of op de website binden Flyboardzeewolde.nl niet.
 • Website
  1. Flyboardzeewolde.nl garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
  2. Flyboardzeewolde.nl is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.
 • Prijzen
  1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.
  2. Flyboardzeewolde.nl heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
 • Reserveren via de website
  1. Indien de klant via de website reserveert, dan komt de overeenkomst tot stand nadat de klant het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen en op de knop "reserveer nu" heeft geklikt.
  2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Flyboardzeewolde.nl de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Zolang de klant de bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Flyboardzeewolde.nl heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Flyboardzeewolde.nl.
  4. Het herroepingsrecht is op de overeenkomst die via de website tot stand komt niet van toepassing, aangezien er sprake is van één van de wettelijke uitzonderingen, namelijk de levering van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarbij een bepaald tijdstip is overeengekomen.
 • Betaling
  1. Indien de klant via de website een reservering heeft geplaatst, dan geschiedt betaling voor deelname aan het flyboarden via betaalverzoek.
 • Uitvoering van de overeenkomst
  1. Flyboardzeewolde.nl is gehouden haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen en met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Het resultaat is mede afhankelijk van de inspanning van de klant.
  2. Flyboardzeewolde.nl heeft het recht, zonder de klant daarvan vooraf in kennis te stellen, de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.
 • Verplaatsen van de reservering door Flyboardzeewolde.nl
  1. Flyboardzeewolde.nl behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht de datum en/of aanvangstijd en/of plaats van het flyboarden te wijzigen.
  2. De klant wordt zo spoedig mogelijk van de wijzigingen genoemd in artikel 9.1 telefonisch of via de e-mail in kennis gesteld.
  3. In het geval dat de datum en/of aanvangstijd en/of plaats van het flyboarden wordt gewijzigd, dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Maakt de klant gebruik van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden, dan worden de kosten voor de deelname aan het flyboarden binnen 14 dagen na de ontbinding aan de klant terugbetaald.
 • Het flyboarden
  1. Flyboardzeewolde.nl is bevoegd de klant die zich tijdens de theoriesessie of tijdens het flyboarden misdraagt, die de (veiligheids)instructies van Flyboardzeewolde.nl niet opvolgt of die oneigenlijk gebruik maakt van de terbeschikkinggestelde zaken de verdere toegang tot de theoriesessie te ontzeggen of de deelname aan het flyboarden voortijdig te beëindigen. De vergoeding voor het flyboarden blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Flyboardzeewolde.nl op vergoeding van eventuele schade.
  2. Het gebruik van een zwemvest en een helm tijdens het flyboarden is verplicht.
  3. Het flyboard, het zwemvest en de helm worden door Flyboardzeewolde.nl aan de klant ter beschikking gesteld. De klant dient zorgvuldig om te gaan met de terbeschikkinggestelde zaken. Schade toegebracht aan de terbeschikkinggestelde zaken veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de klant, worden aan de klant in rekening gebracht. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan de ter terbeschikkinggestelde zaken aan te brengen. Na het flyboarden dient de klant alle terbeschikkinggestelde zaken onverwijld en onbeschadigd aan Flyboardzeewolde.nl te retourneren.
  4. De klant is verplicht gedurende het flyboarden de aanwijzingen en (veiligheids)instructies van Flyboardzeewolde.nl op te volgen.
  5. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens het flyboarden is ten strengste verboden.
  6. Het is niet toegestaan te roken op de locatie waar de theoriesessie plaatsvindt.
  7. Tijdens de theoriesessie dient de klant niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten of e-mailberichten, tenzij de klant daarvoor van Flyboardzeewolde.nl toestemming heeft gekregen.
  8. De klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf, aan Flyboardzeewolde.nl of aan derden tijdens het flyboarden.
  9. Indien de klant zich niet geschikt acht voor het flyboarden, dan dient de klant dat direct aan Flyboardzeewolde.nl te melden.
  10. Gezondheidsklachten dienen direct door de klant aan Flyboardzeewolde.nl kenbaar gemaakt te worden.
  11. De klant is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij in voldoende conditie is om te flyboarden.
  12. Het door de klant op het overeengekomen tijdstip niet deelnemen aan het flyboarden, om welke reden dan ook, geeft de klant geen recht op restitutie van het bedrag dat de klant betaald heeft voor het flyboarden.
  13. Het flyboarden vindt in principe ook bij slecht weer plaats, tenzij Flyboarzeewolde.nl van mening is dat het uitvoeren van de overeenkomst niet zinvol is of gevolgen heeft voor de veiligheid. In een dergelijk geval is artikel 9 van toepassing.
 • Aansprakelijkheid
  1. De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Flyboardzeewolde.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.
  2. De werking van de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. Flyboardzeewolde.nl is niet aansprakelijk voor schade bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
  3. Flyboardzeewolde.nl kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Flyboardzeewolde.nl zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Flyboardzeewolde.nl is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
  4. Flyboardzeewolde.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12.2;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van (veiligheids)instructies.
  5. Flyboardzeewolde.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Flyboardzeewolde.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  6. Flyboardzeewolde.nl is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  7. Flyboardzeewolde.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de klant die verband houdt met het flyboarden. Het flyboarden is geheel voor risico van de klant.
  8. Flyboardzeewolde.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant op het terrein van Flyboardzeewolde.nl, op de locatie waar de theoriesessie wordt gegeven of waar het flyboarden plaatsvindt.
  9. Flyboardzeewolde.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade.
  10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Flyboardzeewolde.nl of haar ondergeschikten.
 • Overmacht
  1. Flyboardzeewolde.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, verkeersstoring, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Flyboardzeewolde.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 • Klantenservice en klachten
  1. Voor vragen over de reservering of voor het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Flyboardzeewolde.nl. De klantenservice van Flyboardzeewolde.nl is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 036-5224228
  2. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
  3. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
  4. Klachten worden door Flyboardzeewolde.nl in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.
 • Privacy
  1. Flyboardzeewolde.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen de klant en Flyboardzeewolde.nl zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Flyboardzeewolde.nl gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Flyboardzeewolde.nl zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.